Mijn favorieten

Verkoop

Verkoopbegeleiding

Verkoopklaar maken

Een oud gezegde gaat nog steeds op :"de eerste klap is een daalder waard". In de huidige internetsamenleving betekent dit dat de foto's op internet er zo aantrekkelijk mogen uit moeten zien(de eerste kennismaking!!) en ook bij bezichtiging de woning zich van zijn beste kant laat zien. Soms houdt dit in dat wij uw woning gaan "styleren", of u adviseren om iets aan het schilderwerk, de inrichting, de tuin e.d te doen. Meestal is met vrij eenvoudige middelen,het gewenste resultaat te bereiken. Wij kunnen hiervoor gebruik maken van een groot aantal woon-accesoires en hebben hiermee inmiddels aantoonbaar succes geboekt en voor u is het GRATIS!!

Vrijblijvende Waardebepaling

VOOR DE MENSEN MET VERHUISPLANNEN KOMEN WIJ LANGS VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING VAN HUN WONING!!

De markt is flink veranderd in 2008/2009. Het aanbod wordt steeds groter en de gemiddelde verkoopperiode is ook langer. De koper heeft het meestal maar voor het uitzoeken. Juist nu is een goede adviseur bij de verkoop van groot belang!! Verkopers zonder makelaar bereiken door een verkeerde aanpak vaak niet het maximaal haalbare. Daarbij gaat het niet alleen om de opbrengst van de woning maar ook vaak over de voorwaarden en de afdekking van risico’s.

Door het inschakelen van een expert voorkomt u deze problemen. Want hoewel sommigen een makelaar als een uitgave zien, wijst de praktijk uit dat een makelaar u juist geld bespaart.

Doordat wij een kantoor met weinig personeel zijn kunnen wij een persoonlijke aanpak garanderen. U heeft altijd met dezelde mensen te maken zodat er een snel een persoonlijke band ontstaat waardoor wij optimaal voor u kunnen functioneren.
 

Veelgestelde vragen

Waarom een NVM makelaar?

Bij een NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) makelaar heeft u gegarandeerd te maken met een makelaar die een opleiding heeft afgerond, een vaktest heeft afgelegd en door de NVM ieder jaar verplicht wordt één of meerdere cursussen te volgen. Verder kan een NVM makelaar altijd terugvallen op een eigen juridische dienst en veel kennis. Per 1 april 2001 is de beëdiging voor makelaars afgeschaft en mag iedereen zich makelaar noemen. Om zeker te zijn van kwaliteit en deskundigheid, kiest u voor een NVM makelaar.

Ik kan toch ook zonder makelaar mijn huis verkopen?

Natuurlijk kunt u ook zelf uw huis verkopen. U dient dan echter wel bereid zijn om veel tijd te investeren, met name in de voorbereiding. Doet u dat niet dan loopt u toch veel risico. Als verkoper heeft u bijvoorbeeld een meldingsplicht. Maar wat moet u precies melden?

Dit is nog maar één van de voordelen van het inschakelen van een makelaar. Ook bij het onderhandelen komt meer kijken dan u wellicht denkt. Wilt u uw risico’s verkleinen en uw kansen op een goed resultaat vergroten? Schakel dan een NVM makelaar in. Een goede makelaar verdient zichzelf dubbel en dwars terug!!!

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door.

Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellende vertellen dat hij, zoals dat heet, "onder bod" is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandelingen met de eerste geinteresseerde beeindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen. Vraag bij uw NVM-makelaar naar een folder over deze procedure.

Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kan u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Het antwoord is nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid 'hangt' aan de overdracht van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting (6%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet van de koper. Het kan daarom eveneens voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.

Wat betekent vrij op naam?

Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning wordt dan 'vrij op naam' (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op naam vallen de volgende kosten: -Overdrachtsbelasting -Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte) -Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering De koper betaalt bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte en de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte. Onder vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Als ik vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Hoe komt de koop tot stand?

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bji het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Wat houdt de wet Koop onroerende zaken in?

Als u een woning koopt, krijgt u sinds 1 september 2003 drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De bedenktijd begint zodra de koper de (door beide partijen) getekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. In de nieuwe wet is de koop pas gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze niet door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige verkoop. Dit betekent echter niet dat de verkoper na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper, zich zonder meer mag terugtrekken. De verkoper is na het tot stand komen van een mondeling akkoord (waarin alle belangrijke zaken van de overeenkomst aan de orde zijn geweest) in beginsel verplicht mee te werken aan het tot stand brengen van de koop door het opmaken van de daarvoor vereiste akte. Wanneer begint en eindigt de bedenktijd? De bedenktijd begint om 0.00 uur op de dag na de overhandiging van de door beide partijen getekende akte (of kopie) aan de koper. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het precieze tijdstip waarop de koper het afschrift van de akte ontvangt, is dus niet van belang.

Bouwtechnisch rapport

Voor de verkoper is een Bouwtechnische keuring minstens zo belangrijk als voor de koper. Door verschillende gerechtelijke uitspraken is inmiddels bekend dat de verkoper een grote verantwoordelijkheid heeft inzake het melden van gebreken.

Omdat de meeste verkopers op dit punt niet deskundig zijn en ook de makelaar maar ten dele deskundig is kunnen wij in principe bij iedere woning een rapport laten maken, zodat u als verkoper een vrij grote zekerheid heeft dat u later niet wordt aangesproken wordt op "verborgen gebreken".